ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl a-scoop   oudste en eenvoudigste vorm van een radarscherm. De eendimensionale weergave toont alleen de afstand van de echo's aan in de richting van waaruit de radarstraal werd gezonden. Voor het bepalen (detecting) en meten van de afstand (ranging) was de a-scoop voldoende. Deze maakte een verbinding tussen de radarstraal die door de zendantenne werd uitgezonden en hierdoor als reflex werd ontvangen, en de elektronenstraal op het beeldscherm, die volgens het principe van de oscilloscoop functioneert. De a-scoop geeft de elektronenstraal weer die vanaf de standplaats van de radarantenne cirkelvormig met constante snelheid wordt uitgezonden en zodra hij op een voorwerp stoot, een echo bij de ontvanger doet ontstaan, die op het beeldscherm als deflexie van de elektronenstraal wordt weergegeven.
de A-Skop älteste und einfachste Form des Radar-Sichtgeräts. Die eindimensionale Darstellung zeigt nur die Entfernung der Echos in der Richtung an, in welche der Radarstrahl ausgesandt wird. Für das Entdecken (detecting) und Messen der Entfernung (ranging) reichte das A-Scope aus. Dieses stellt eine Relation her zwischen dem Radarstrahl, der von der Sendentenne hinausgeschickt wird und als Reflex von ihr empfangen wird und dem Elektronenstrahl auf dem Bildschirm, der nach dem Prinzip des Oszilloskops funktioniert. Das A-Skop zeigt den Elektronenstrahl, der vom Standort der Radarantenne kreisförmig mit konstanter Geschwindigkeit nach außen läuft und, sobald er auf ein Objekt trifft, ein Echo beim Empfänger erzeugt, welches auf dem Bildschirm als Auslenkung des Elektronenstrahls dargestellt wird.
en a-scope an older and simple type of a radar monitor working on the principle of an oscilloscope. Its one-dimensional representation indicated only the distance of the echo in the direction of the radar beam. The screen proved good enough for detecting and ranging of a target. The a-scope actually showed the radar beam as it was emitted from the radar position radially at a constant speed, to be reflected by an object thus evoking an echo which is represented on the CRT-tube screen as a deflection of the tube's electronic beam.
fr écran de télémétrie