ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl stijgen van de waterstand   sijgen, v.
gestegen, adv.
   
nl (An)Steigen des Wasserstandes (an)steigen, v.
(an)gestiegen, adv.
 
nl rising of the water level to rise, itr..
risen, adv.
 
nl montée de niveau d'eau monter, v.
monté, adv.
 
pl      
rus