ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl Grote Oceaan
Stille Oceaan
  het grootste van de wereldzeeën vult een bekken dat ongeveer begrensd wordt door de kusten van Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Indonesië, de Filipijnen en Oost-Azië. De Stille Oceaan neemt het grootste deel van de "waterhemisfeer" van de wereldbol in beslag, waarvan het geografische midden in de buurt van Nieuw-Zeeland ligt. De door Magelaen tijdens zijn overtocht in 1521 als "pacifico" (rustig) aangeduide oceaan omvat rond 180 miljoen kwadraat km. en maakt ca. 35% van het aardoppervlak uit. Zijn diepste plek (Challenger Diep, 11034m) ligt in het Marianen trog. Zijn gemiddelde diepte bedraagt 4028m.
de Pazifischer Ozean
Pazifik
Stiller Ozean
Das größte der Weltmeere füllt ein Becken aus, welches in etwa von den Küsten Nord- und Südamerikas, Australiens, Indonesiens, den Philippinen und Ostasien begrenzt wird. Der Stille Ozean nimmt den größten Teil der "Wasserhemisphäre" des Globus ein, deren geographische Mitte in der Nähe Neuseelands liegt. Der von Magelhao während seiner Überquerung 1521 als "pacifico" (ruhig) bezeichnete Ozean umfaßt rund 180 Mio. qkm macht ca. 35% der Erdoberfläche aus. Seine tiefste Stelle (Challenger Tief, 11.034m) liegt im Marianengraben. Seine durchschnittliche Tiefe beträgt 4028m.
en Pacific (Ocean) the largest of all oceans covering an area of 180.000.000 km2 which is more than the surface of all landmasses above the waterline together. Its geographic center is somewhere near New Zealand. Its deepest point is the Challenger Deep (11.034m) in the Mariana Trench its average depth being 4028 m.
The surface circulation of Pacific waters is generally clockwise in the northern hemisphere (North Pacific Gyre) and counter-clockwise in the southern hemisphere. Major currents are in the northern hemisphere the North Equatorial Current, the Kuroshio Current, the Aleutian Current, the California Current; in the southern hemisphere the South Equatorial Current, the Antarctic Circumpolar Current and the Humboldt Current.
fr (océan) Pacifique  
es (oceáno) Pacífico      
it (oceano) Pacifico