ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl ladingsvoltooiing    
de Vervollständigung der Ladung
Abschließen der Beladung
 
en loading completion  
fr achèvement de chargement  
pl    
rus