ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl as van de gordellens   in een gordellens, de verticale rechte lijn die wordt gekruisd door de rotatie-as van de gordel en de ringen van de lens;
de Gürtellinsenachse
Achse der Gürtellinse
in einer Gürtellinse die vertikale Gerade, die die Rotationsachse des Gürtels und der Ringe der Linse bildet;
en axis of a fixed lens in a fixed lens the vertical intersected by the axes of revolution of the belt and the rings of the lens;
fr axe de lentille d'horizon  
pl    
rus    
     
   
 
  as Achse axis axe
  asmiddelpunt Achsmittelpunkt centre of axis centre d'axe
 
  Bild: WSV - Fachstelle für Verkehrstechniken