ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl uittrekken
extruderen
  in de 3D-(computer-)grafiek de projectie van een (tweedimensionaal) profiel als (driedimensionaal) lichaam. Door het verschuiven van een profiel langs een baan (uittrekken) wordt een basis, een opzet, een snede of een oppervlak gecreëerd, waarbij de volgende regels gelden:
- het profiel moet bij een extrusion-feature als basis of opzet gesloten zijn; bij een extrusion-feature als oppervlak mag het zowel open als gesloten zijn;
- de baan mag open of gesloten zijn;
- de baan kan een reeks geschetste krommen, die in een schets zitten, bevatten, een kromme of een reeks modelzijkanten;
- het uitgangspunt van de baan moet in het profielvlak liggen.
- noch het profiel, noch de baan of het ontstane 3D-volume mogen elkaar snijden.
de Entwicklung
Extrusion
Austragung

in der 3D-(Computer-)Grafik die Projektion eines (zweidimensionalen) Profils als (dreidimensionaler) Körper.
Austragung erzeugt eine Basis, einen Aufsatz, einen Schnitt oder eine Oberfläche durch das Verschieben eines Profils entlang einer Bahn nach den folgenden Regeln:
- Das Profil muß bei einem Austragungs-Feature als Basis oder Aufsatz geschlossen sein; bei einem Austragungs-Feature als Oberfläche kann es offen oder geschlossen sein.
- Die Bahn kann offen oder geschlossen sein.
- Die Bahn kann eine Reihe von skizzierten Kurven, die in einer Skizze enthalten sind, eine Kurve oder eine Reihe von Modellkanten sein.
- Der Anfangspunkt der Bahn muß auf der Ebene des Profils liegen.
- Weder das Profil noch die Bahn oder der entstehende Volumenkörper dürfen sich selbst schneiden. [Q. SolidWorks-Hilfe]

en extrusion in computer graphics (CAD) the projection of a two-dimensional shape to obtain a three-dimensional form.
A base, a top, a cut or a surface are produced by shifting a profile along a trace, the observation of the following rules provided:
- if the extrusion-feature is a base or top the profile must be closed. It may be open if the feature is a surface;
- the trace may be open or closed;
- the trace can consist of a succession of drawn curves from a sketch, a curve or a number of model edges;
- the origin of a trace must be on the same plane as the profile;
- neither the profile nor the trace or the produced body may intersect;
fr extrusion  
pl    
rus