ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl buitenlands schip
vreemd schip
   
de ausländisches Schiff
fremdes Schiff
 
en foreign ship  
fr navire étranger  
pl    
rus