ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  oppoken
opporren
opsteken
  het gedoofte vuur bv. na onderbreking van de vaart opnieuw opsteken;
de  aufstochen
aufschüren
aufbuchen
aufbugen
das aufgebänkte Feuer z.B. nach einer Fahrtunterbrechung wiederbeleben;
Schlacken mit der Buchstange aufbrechen
en  to poke up
to stir
to revive the banked up fire after a stop and before the continuation of the journey;
fr  pousser
ranimer
recharger