ultramarin.online
nl opleggen van een schip   een schip opleggen, v.    
nl Auflegen eines Schiffs ein Schiff auflegen, v.  
nl laying-up of a ship to lay up a ship, v.  
nl désarmement d'un navire désarmer un navire, v  
pl      
rus