ultramarin.online
nl (op)hijsen van een boot   een boot ophijsen, v.
een opgehesen boot, adj.
   
nl (Auf)Heißen eines Boots ein Boot aufheißen, v.
aufgeheißtes Boot, adj.
 
nl hoisting of a boat to hoist a boat, v.
a hoisted boat, adj.
 
nl hissage d'un canot hisser un canot, v.
un canot hissé, adj.
 
pl      
rus