ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  (op)vissen   een voorwerp uit het water halen (bv. een anker vissen)  
de  (auf)fischen einen Gegenstand aus dem Wasser heraufholen (z.B. einen Anker fischen)
en  to fish (up) to pick an object out of the water;
fr  (re)pÍcher