ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  asbak   de ruimte bij de stoomketel, welke onder de verbrandingsruimte ligt, en waar de as van de kolen door het rooster in valt.
de  Aschenfall der Raum am Dampfkessel, der unter dem Verbrennungsraum liegt und in den die Kohlenasche durch den Rost hinfällt;
en  ash pan
ash tray
space for the ashes under the furnace of the boiler;
fr  cendrier