ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl ankerbalk   > koppelbalk
de Ankerbalken
Verankerungsbalken
> Riegel
en anchor tie
tie beam
> lintel
fr poutre d'ancrage > linteau