ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl amplitude
slingerwijdte
uitslag
  in de astronomische navigatie, de hoekafstand van het hemellichaam ten noorden en ten zuiden van de topcirkel; evenzo de horizonboog of de hoek aan het zenit tussen de topcirkel en de verticale cirkel door het hemellichaam, ten noorden en ten zuiden van de topcirkel tot de verticale cirkel. Het begrip wordt normaliter alleen gebruikt met betrekking tot lichamen waarvan het middelpunt zich aan de horizon van de hemel bevindt. Het wordt aan het begin met een prefix O(ost) of W(est) gekenmerkt, afhankelijk of het lichaam op- of ondergaat., en aan het eind met het suffix N(oord) of Z(uid), in overeenstemming met de declinatie. Het prefix geeft de oorsprong, het suffix de richting van de meting aan. Men maakt onderscheidt tussen een ware, magnetische, kompas, of grid amplitude, afhankelijk of de referentie richting waar, magnetisch, kompas, of grid is.
de Amplitude in der astronomischen Navigation der Winkelabstand des Himmelskörpers nördlich oder südlich des Nullvertikals; ebenso der Horizontbogen oder der Winkel am Zenit zwischen dem Nullvertikal(kreis) und dem Vertikalkreis durch den Himmelskörper, nördlich oder südlich des Nullvertikals zum Vertikalkreis.
Der Begriff wird üblicherweise nur mit Bezug auf Körper benutzt, deren Mittelpunkt sich am Himmelshorizont befindet. Er wird vorn mit dem Präfix O(st) oder W(est) gekennzeichnet, je nachdem, ob der Körper auf- oder untergeht, und hinten mit dem Suffix N(ord) oder S(žd) in Übereinstimmung mit der Deklination. Das Präfix gibt den Ursprung, das Suffix die Richtung der Messung an. Man unterscheidet zwischen wahrer, magnetischer, Kompaß- oder Gitter-Amplitude, je nachdem ob die Bezugsrichtung wahr, magnetisch, Kompaß- oder Gitter- ist.
en amplitude in astronomical navigation the angular distance of a celestial body north or south of the prime vertical circle; the arc of the horizon or the angle at the zenith between the prime vertical circle and a vertical circle through the celestial body measured north or south from the prime vertical to the vertical circle. The term is customarily used only with reference to bodies whose centers are on the celestial horizon, and is prefixed E or W, as the body is rising or setting, respectively; and suffixed N or S to agree with the declination. The prefix indicates the origin and the suffix the direction of measurement. Amplitude is designated as true, magnetic, compass, or grid as the reference direction is true, magnetic, compass, or grid east or west, respectively.
fr amplitude  
es amplitud  
it ampiezza