ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl afsluitdrempel van de deurenruimte    
de Abschlußschwelle der Torkammer  
en guard wall
back sill
 
fr mur de garde
seuil de la chambre des portes