ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl evenaar   de eerste grote cirkel van een sfeer of een sferoïde, zoals de aarde, die loodrecht op de poolas staat, of een lijn die lijkt op of bij benadering een dergelijke cirkel is. De terrestrische evenaar is 90° van de geografische pool van de aarde, de hemelsevenaar of equinoctiaal is 90° van de hemelpolen. De astronomische evenaar is een lijn die punten met 0° astronomische breedte verbindt, de geodetische evenaar verbindt punten met 0° geodetische breedte. De uitdrukking terrestrische evenaar wordt soms toegepast op de astronomische evenaar. De evenaar die op kaarten wordt weergegeven is de geodetische evenaar. Een fictieve evenaar is een referentielijn die dient als beginpunt voor het meten van fictieve breedte. Een over dwars lopende evenaar is een meridiaan waarvan het vlak loodrecht op de as van een transversale projectie staat. Een schuine evenaar is een grote cirkel waarvan het vlak loodrecht op de as van een schuine projectie staat. Een grid evenaar is een lijn loodrecht op de eerste grid meridiaan. De magnetische evenaar of 'aclinic line' is de lijn op het aardoppervlak die alle punten met elkaar verbindt waarop de magnetische inclinatie nul is. De geomagnetische evenaar is de grote cirkel 90° van de geomagnetische polen van de aarde.
de Äquator Großkreis einer Kugel oder eines Planeten, der von beiden Polen gleich weit entfernt ist und zugleich Breitenkreis ist. Der Äquator liegt auf 0° geographischer Breite.
Der Erdäquator liegt um 90° entfernt von den geographischen Punkten. Der Himmelsäquator liegt um 90° entfernt von den Himmelspolen. Der astronomische Äquator ist eine Linie, die alle Punkte 0° astronomischer Breite verbindet. Der Erdäquator wird bisweilen auch als astronomischer Äquator bezeichnet. Der geodätische Äquator verbindet alle Punkte 0° geodätischer Breite. Er entspricht dem Äquator auf Landkarten.
Ein gedachter Äquator dient als Bezugslinie bei der Messung der gedachten Breite. Ein transverser oder inverser Äquator ist ein Meridian, dessen Ebene lotrecht zur Achse der transversen Projektion steht. Ein schiefer Äquator ist ein Großkreis dessen Ebene senkrecht zur Achse der schrägen Projektion steht. Ein Gitter-Äquator ist eine Linie, die lotrecht auf dem ersten Gittermeridian am Ursprung steht. Der magnetische Äquator ist eine aklinische Linie auf der Erdoberfläche, die alle Punkte miteinander verbindet, an dem die magnetische Neigung Null ist. Der geomagnetische Äquator ist der Großkreis, der 90° von den erdmagnetischen Polen liegt.
en equator The primary great circle of a sphere or spheroid, such as the earth, perpendicular to the polar axis, or a line resembling or approximating such a circle.
The terrestrial equator is 90° from the earth's geographical poles, the celestial equator or equinoctial is 90° from the celestial poles. The astronomical equator is a line connecting points having 0° astronomical latitude, the geodetic equator connects points having 0° geodetic latitude. The expression terrestrial equator is sometimes applied to the astronomical equator. The equator shown on charts is the geodetic equator. A fictitious equator is a reference line serving as the origin for measurement of fictitious latitude. A transverse or inverse equator is a meridian, which plane is perpendicular to the axis of a transverse projection. An oblique equator is a great circle which plane is perpendicular to the axis of an oblique projection. A grid equator is a line perpendicular to a prime grid meridian at the origin. The magnetic equator or aclinic line is the line on the surface of the earth connecting all points at which the magnetic dip is zero. The geomagnetic equator is the great circle 90° from the geomagnetic poles of the earth.
fr équateur  
es ecuador  
it equatore