ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl graad van absolute vooruitgang      
de absoluter Fortschrittsgrad  
en absolute advance ratio
absolute advance coefficient
 
fr degré d'avancement absolu  
es razón de avance absoluto  
it rapporto di avanzamento assoluto