ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  afschutten   de sluis stroomafwaarts passeren
> opschutten
> schutten
  
de  abschleusen
zu Tal schleusen
eine Schleuse talwärts passieren
> aufschleusen
> schleusen
en  to (pass through the) lock downstream > to (pass through the lock) upstream
> to (pass through a) lock
fr  écluser vers l'aval
passer l'écluse vers l'aval
> écluser vers l'amont
> écluser