ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  afladen   1. een vaartuig tot de hoogst toegelaten diepgang laden (vol laden); 
2. een vaartuig tot de toegelaten diepgang laden, rekening houdend met een bepaalde pegelstand.
de  abladen 1. ein Fahrzeug bis zum höchstzulässigen Tiefgang beladen;
2. ein Fahrzeug unter Berücksichtigung eines bestimmten Pegelstandes bis zu dem zulässigen Tiefgang beladen.
en  to lade fully 1. to lade a ship to its maximum draft mark;
2 . to lade a ship to a certain draft with reference to a given maximum water depth;
fr  décharger
charger à bloc