ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl automatisch identificatiesysteem    
de automatisches Identifikationssystem    
en automatic identification system    
fr système d'identification automatique    
es sistema de identificación automática    
it sistema automatico di identificazione